Voorwaarden en privacybeleid

Deze website is een uitgave van: 
Manufacture Française des Pneumatiques Michelin
Place des Carmes Déchaux
63040 Clermont-Ferrand Cedex 9
Frankrijk
Telefoon: (33) 4 73 32 20 00  Fax: (33) 4 73 32 22 02
Commanditaire vennootschap op aandelen (SCA) met een kapitaal van 504.000.004€.
Ingeschreven in het handelsregister (RCS) onder nr. 855 200 507 Clermont-Ferrand
SIREN-nr.: 855 200 507
Intracommunautair BTW-nummer FR33855200507

Deze website wordt gehost door:

Microsoft Ireland Operations Ltd.
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18, D18 P521,
Ireland
+353 1 7063476

Verantwoordelijke voor publicatie : Frank Wennink

Wij raden u aan om eerst deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u de Michelin website voor landbouwbanden gaat raadplegen. Deze website is bestemd voor eindgebruikers en dealers van banden in Nederland. Op de "wereldkaart" kunt u de website van uw land vinden.

De ondernemingen van de groep Michelin zijn zelfstandige rechtspersonen. Voor de overzichtelijkheid worden evenwel de volgende termen gebruikt: "Michelin"  "Groep", "groep Michelin" en "wij"; met deze termen wordt verwezen naar alle zelfstandig opererende ondernemingen van Michelin.

ARTIKEL 1: DOELSTELLING

Deze voorwaarden hebben betrekking op de publicatie van deze website door Michelin en op de toegang en het gebruik ervan door bezoekers. Bezoekers van deze website zijn gebonden aan de naleving van deze voorwaarden en Michelin behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen of bij te werken. Door deze website te bezoeken en te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden en met het beleid van Michelin ten aanzien van privacy en de bescherming van persoonsgegevens.

ARTIKEL 2: TOEGANG TOT DE WEBSITE

Deze website bestaat uit:

  • een openbaar gedeelte dat toegankelijk is voor alle eindgebruikers, met rubrieken over de ervaring van Michelin op het gebied van mobiliteit, innovaties op het gebied van landbouwbanden, de Michelin-catalogus voor de landbouw en een "dealer locator".
  • een besloten gedeelte dat uitsluitend toegankelijk is voor Partners van Michelin die een gebruikersnaam en een wachtwoord hebben gekregen voor toegang tot informatie, documenten en exclusieve aanbiedingen.

Michelin doet haar best om de toegankelijkheid van de website te waarborgen, maar is hiertoe geenszins verplicht. In verband met onderhoud, aanpassingen of om andere redenen van technische of juridische aard kan de toegang tot de website worden gewijzigd of worden geblokkeerd. Michelin kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke onderbrekingen en voor de eventuele gevolgen hiervan voor u.
Onrechtmatige toegang tot de website en, indien aanwezig, tot de interactieve diensten ervan, is onder geen beding toegestaan.

ARTIKEL 3:INTELLECTUEEL EIGENDOM

Op de inhoud van deze website (en in het bijzonder op informatie, teksten, grafieken, gegevens, afbeeldingen, foto's, visuals, video's, geluid, software, databases en andere elementen, alsmede op de vorm van al deze elementen en van de website zelf) berusten auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud van deze website is het exclusieve eigendom van Michelin en/of haar filialen. Het op welke wijze dan ook kopiëren, vermenigvuldigen, weergeven, gebruiken, aanpassen, wijzigen, vertalen of verspreiden van de inhoud van deze website of gedeelten ervan, die het eigendom zijn van Michelin en/of van haar filialen die de rechten op de inhoud hebben overgedragen aan Michelin, is verboden, met uitzondering van beperkte rechten die voortvloeien uit artikel 4 hieronder en/of van kopieën die uitsluitend door de kopieerder zelf worden gebruikt. De inhoud van deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De inhoud wordt zonder enige vorm van uitdrukkelijke of impliciete garantie verstrekt en kan in geen geval aanleiding tot schadevergoeding geven. Op de inhoud berust copyright © 1997 - 2012 van Michelin of van haar partners. Logo's zijn gedeponeerde merken.

De verzamelde gegevens van dealers van landbouwbanden die ter informatie worden verstrekt aan de bezoekers van deze website zijn opgenomen in een database, waarvan Michelin de samensteller en de eigenaar is. De inhoud van deze database is dan ook auteursrechtelijk beschermd. Bovendien is op deze database de Franse wet bescherming databanken nr. 98-536 van 1 juli 1998 van toepassing, die voortvloeit uit richtlijn 96/9/EG van 11 maart 1996.

Tijdens uw bezoek aan deze website is het dan ook niet toegestaan om:

  • de inhoud van deze database of een gedeelte ervan op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen, te publiceren, te vertalen, aan te passen of te veranderen;
  • deze database of een kwantitatief of kwalitatief groot gedeelte ervan, op welke wijze dan ook en in welke vorm dan ook, direct of indirect over te nemen, op te slaan, te vermenigvuldigen, te publiceren of te bewaren;
  • deze database of een kwantitatief of kwalitatief groot gedeelte ervan in welke vorm dan ook opnieuw te gebruiken via de openbare verspreiding ervan;
  • kwantitatief of kwalitatief kleinere gedeelten van de database herhaaldelijk of systematisch te verzamelen of opnieuw te gebruiken indien deze activiteiten duidelijk afwijken van het normale gebruik van de database.

Iedere vorm van inbreuk op het auteursrecht op de database wordt beschouwd als vervalsing en is strafbaar op grond van artikel L. 335-2 en volgende van de Franse Wet op het Intellectueel Eigendom (Code de la Propriété intellectuelle). Iedere vorm van gegevensextractie die inbreuk maakt op de rechten van de uitgever van de database is strafbaar op grond van artikel 343-1 t/m 4 van de Franse Wet op het Intellectueel Eigendom (Code de la Propriété intellectuelle).

ARTIKEL 4:E-MAIL

Als u via e-mail wilt corresponderen met Michelin dan moet u gebruik maken van de formulieren voor elektronische correspondentie die op de website beschikbaar zijn. De antwoorden van Michelin op dergelijke e-mails, evenals de toegang tot de website en de inhoud ervan, kunnen niet worden verwerkt of worden beschouwd als reclame, aanbiedingen of andere acties in het land waar de eindgebruiker is gevestigd.

ARTIKEL 5:BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Met uitzondering van het besloten gedeelte van deze website, is het in principe niet nodig om uw identiteit of persoonsgegevens vrij te geven tijdens uw bezoek aan onze website. In enkele gevallen kan Michelin u vragen om gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld om antwoord te kunnen geven op uw vragen, om u een dienst te kunnen leveren of voor marketingdoeleinden.
Wij kunnen gegevens van u verzamelen zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere specifieke informatie zoals eindgebruikersnaam en wachtwoord. Wanneer u wordt gevraagd om uw eindgebruikersnaam en wachtwoord te geven voor toegang tot bepaalde delen van deze website dan bent u zelf verantwoordelijk voor alle handelingen die u uitvoert onder uw eindgebruikersnaam en wachtwoord. Als u uw eindgebruikersnaam en wachtwoord bent verloren of vergeten, dient u Michelin hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en om de prestaties van de website te meten, verzamelt Michelin anonieme gegevens over uw websitebezoek. Michelin verwerkt deze statistische bezoekersgegevens om meer inzicht te krijgen in het websitebezoek, het aantal bezoekers, de bezochte pagina's, de duur en frequentie van de bezoeken, enz. Deze statistische gegevens dienen uitsluitend om de aangeboden diensten op deze website te verbeteren.

5.1 Bestemming van persoonsgegevens

De gegevens die via onze website worden verzameld, zijn bestemd voor Michelin en voor een aantal partners en/of dienstverleners waarmee Michelin samenwerkt. Laatstgenoemden zijn contractueel verplicht om alle aan hen verstrekte gegevens vertrouwelijk te behandelen en te beschermen en om de gegevens uitsluitend te gebruiken voor de met Michelin overeengekomen doeleinden. Michelin verklaart geen persoonsgegevens te zullen verkopen, verhuren of over te dragen aan derden. Michelin heeft echter wel het recht om persoonsgegevens over te dragen indien zij gevolg moet geven aan een besluit van rechtswege of van overheidswege, indien zij dit wettelijk verplicht is of om haar rechten en eigendommen te beschermen. Verstrekte persoonsgegevens zijn eigendom van Michelin en/of haar partners. De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens dient zich te houden aan de Franse wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978 en dient de bijbehorende formaliteiten uit te voeren.

5.2 Recht op toegang, wijziging, verwijdering en bezwaar

Voor de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, heeft u recht op toegang, wijziging, verwijdering en (gelegitimeerd) bezwaar, overeenkomstig de Franse wet "Informatique et Libertés" nr. 78-17 van 6 januari 1978, die is gewijzigd door wet nr. 2004-810 van 6 augustus 2004.
U kunt ook kosteloos bezwaar maken tegen de verzameling en verwerking van uw gegevens door Michelin. Op grond van de Franse wet "Informatique et Libertés" kunt u bovendien bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
Om gebruik te maken van genoemde rechten kunt u zich schriftelijk wenden tot: MFPM, Place des Carmes Déchaux, 63040 Clermont Ferrand Cedex 9 (afdeling invullen), Frankrijk.

5.3 Koppelingen naar andere websites

Onze website kan koppelingen naar andere websites bevatten. Michelin wisselt geen persoonsgegevens  uit met deze websites, met uitzondering van het gebruik van knoppen van sociaalnetwerksites, zoals beschreven in artikel 5.4 hierna. Zodra u onze website verlaat om naar een andere website te gaan, kunnen er andere regels gelden ten aanzien van gegevensbescherming die buiten de macht liggen van Michelin en waarvoor Michelin niet aansprakelijk kan worden gesteld.

5.4 Gebruik van knoppen van sociaalmediasites

Op onze website worden knoppen gebruikt van de sociaalnetwerksite facebook.com, die wordt beheerd door Facebook Inc.
Wanneer u een pagina van onze website bezoekt waarop een dergelijke knop wordt weergegeven, dan wordt de informatie op deze pagina gedeeld op Facebook. Wij hebben geen enkele invloed op de gegevens die Facebook door middel van deze knop verzamelt. Wij kunnen u uitsluitend het volgende meedelen:
Via de knoppen op onze website verzamelt Facebook de informatie van de betreffende pagina die u bezoekt. Wanneer u bent verbonden met Facebook, dan kan Facebook uw bezoek toevoegen aan uw Facebook-account. Wanneer u bijvoorbeeld op de knop "Vind ik leuk" klikt of een reactie plaatst, dan wordt de betreffende informatie rechtstreeks van uw browser naar Facebook verzonden en door Facebook opgeslagen. Als u geen lid bent van Facebook, is het toch mogelijk dat Facebook uw IP-adres herkent en opslaat.
Voor meer informatie over het doel, de omvang, de verwerking en de bestemming van de gegevensverzameling door Facebook en over uw rechten en de mogelijkheden om uw gegevens af te schermen, kunt u het privacybeleid van Facebook raadplegen:   http://www.facebook.com/policy.php .
Als u lid bent van Facebook en u niet wilt dat Facebook vanaf onze website gegevens over u verzamelt en deze in verband brengt met uw gegevens op Facebook, meld u dan af bij Facebook voordat u onze website gaat bezoeken.

ARTIKEL 6: RESULTATEN VAN DE DEALER LOCATOR

Alleen verkooppunten binnen een straal van ongeveer 30 km vanaf de postcode die is ingevoerd door de eindgebruiker worden weergegeven, op basis van de volgende formule: "d= R*acos(sin(lat1)*sin(lat2)+cos(lat1)*cos(lat2)*cos(lon1-lon2))", waarbij er vanuit wordt gegaan dat de aarde een bol is.

ARTIKEL 7: GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Wij geven geen uitdrukkelijke of impliciete garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van deze website. Michelin behoudt zich het recht voor om de inhoud van en het bezoek aan de website op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te blokkeren of te verwijderen. Michelin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de besmetting van uw computerapparatuur  met een virus of andere computerbedreiging. U bent zelf verantwoordelijk voor de bescherming en beveiliging van uw apparatuur.

Michelin, noch zijn werknemers, leveranciers en partners die op deze website worden genoemd, kunnen op grond van een overeenkomst, noch de wet, aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, gevolgschade, bijkomende schade of enige andere vorm van schade, noch voor financiële schade of winstderving, die voortvloeien uit het gebruik van deze website of een gedeelte ervan.

De website kan zichtbare of verborgen koppelingen bevatten naar de websites van partners van Michelin of van derden. Laatstgenoemden hebben ingestemd met het gebruik van verborgen koppelingen. Michelin heeft geen enkele controle over deze websites en kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de toegankelijkheid, relevantie, beschikbaarheid, inhoud, advertenties en verkrijgbare producten en/of diensten op of via deze websites. Dientengevolge kan Michelin niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit uw bezoek aan of gebruik van  de websites van partners, noch voor schade als gevolg van het niet naleven van de voorschriften op de betreffende websites.

ARTIKEL 8: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Eventuele geschillen die betrekking hebben op deze website en deze voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Clermont-Ferrand. Op alle geschillen is het Frans recht van toepassing, ongeacht eventuele conflicten met de wetten van andere landen. Door deze website te gebruiken, verklaart de eindgebruiker uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze clausule. Indien één van de bepalingen in deze voorwaarden om welke reden dan ook onwettig, nietig of niet van toepassing wordt verklaard, en niet langer als een onderdeel van deze voorwaarden wordt beschouwd, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid en de toepassing van de overige bepalingen.